پنجمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری” درآذرماه ۹۲ برگزار می شود

سومین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها »آبان ماه ۱۳۹۲ برگزار می‌نماید.

چهارمین دوره آموزشی – تخصصی « تحلیل خطر زمین‌لرزه »آبان ماه ۹۲ برگزار می شود

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری”

چهارمین دوره ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری ” مهر ماه برگزار می شود

دوره آموزشی « زمین لغزش(پهنه بندی،رفتار سنجی و تثبیت) » در پژوهشگاه برگزار می شود

سومین دوره آموزشی “تحلیل خطر زمین لرزه” نیمه دوم تیرماه برگزار می شود

دومین دوره ” روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها” برگزار می شود