سومین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها »

برنامه زمانبندی سومین دوره آموزشی – تخصصی ” تحلیل خطر زمین لرزه” ۲۱ و ۲۲ تیر ماه۱۳۹۱

چهارمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری “

دوره آموزشی – تخصصی « زمین لغزش(پهنه بندی،رفتار سنجی و تثبیت) »

دومین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها »

اولین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها »

برنامه زمانبندی سومین دوره آموزشی – تخصصی ” جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها”