برنامه زمانبندی دومین دوره آموزشی – تخصصی ” تحلیل خطر زمین لرزه”

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها “

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری”

سومین دوره آموزشی – تخصصی «زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری» ۲۸-۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۰

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” تحلیل خطر زمین لرزه”

دوره آموزشی – تخصصی «آشنایی با برآورد و کاهش ریسک لرزه‌ای و ارتقای عملکرد در پل‌ها»

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها”(۱)