برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” کاهش خطرپذیری محیط‌های شهری در برابر زلزله “

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله‌شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری “

برنامه زمانبندی دوره آموزشی – تخصصی ” جداسازی لرزه ای سازه ها”

دومین دوره آموزشی- تخصصی “زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری”

دوره آموزشی- تخصصی ” کاهش خطرپذیری محیط‌های شهری در برابر زلزله “

برنامه زمانبندی دوره آموزشی- تخصصی “زلزله‌شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری”