توسعه سامانه نرم افزاری ریسک زمین لغزشهای ناشی از زلزله (مطالعه موردی منطقه البرز مرکزی)

توسعه روشهای شناسایی الگو های پیچیده مکانی زمین لرزه ها در کمربند لرزه خیز البرز

مدل پیش‌ بینی احتمالاتی زمین لرزه بر اساس کاتالوگ زمین لرزه‌های ایران

بررسی عددی عملکرد پایه اصطکاکی دو یا چند لایه با در نظرگیری اثر مؤلفه قائم زلزله

بررسی نحوه ملحوظ نمودن اثر مؤلفه های دورانی ناشی از زلزله بر پاسخ سازه های ساختمانی

ارزیابی دگر شکلی پوسته زمین با استفاده از زمین لرزه های نوار البرز و مناطق همجوار

مطالعه تغییرات پارامتر b در نواحی زمین ساختی البرز و آذربایجان(ایران)