تعیین خصوصیات چشمه، مسیر و ساختگاه در ناحیه شمال ایران مرکزی و البرز به کمک روش معکوس‌سازی تعمیم‌ یافته

توسعه منحنی‌های شکنندگی تحلیلی یک گروه از پل‌های بزرگراهی سه دهانه همسان تهران

ارزیابی روشهای کاربردی برای آموزش مفاهیم زلزله به کودکان پیش دبستانی

معرفی کتاب مدیریت خطرپذیری لرزه ای در سازه ها، نحوه محاسبه خسارت و خطرپذیری لرزه ای

ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه‌های بتنی «مقایسه روش مستقیم طراحی براساس تغییر مکان با روش نیرویی مبتنی بر استاندارد ۲۸۰۰»

ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی یک سازه‌ای ۱۶ طبقه بتنی تحت اثر شتاب‌نگاشتهای منطبق با طیف تولید شده توسط تئوری موجک

جدایش انفجار از زلزله در کاتالوگ شبکه لرزه نگاری باند پهن با استفاده از فیلترآرما

بررسی مدل Q-Velocity برای فلات ایران با استفاده از امواج سطحی به منظور شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین

تعیین ناهمسانگردی سرعت موج برشی در پوسته بم و ارتباط آن با خطواره‌های ساختاری منطقه