مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نقص هندسی در رفتارکمانشی ستونهای مشبک با بست افقی تحت نیروی محوری استاتیکی

ارائه مدل رفتاری میانقاب‌های دارای بازشو برای تحلیل غیرخطی- لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری

ارزیابی رفتار لرزه‌ای سیستم‌های ثانویه با استفاده از روش‌های تحلیلی دقیق و ساده شده

بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک – سازه و محتویات