مطالعه آزمايشگاهی تاثير نقص هندسي در رفتاركمانشي ستونهاي مشبک با بست افقی تحت نيروی محوری استاتيکی

ارائه مدل رفتاري میانقاب‌های دارای بازشو برای تحلیل غیرخطی- لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح

مطالعه تحليلی و آزمايشگاهی ديوارهای برشی فولادی تقويت شده قطری

ارزیابی رفتار لرزه‌ای سیستم‌های ثانویه با استفاده از روش‌های تحليلی دقیق و ساده شده

بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندركنش خاك – سازه و محتویات