عناوین پایان نامه‌های دکترا رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش سازه) دوره یازدهم سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷

عناوین پایان‌نامه و سمینارهای کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله دوره هفدهم سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹

عناوین پایان نامه‌های دکترا رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش سازه) دوره دهم سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶

رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش ژئوتکنیک ) دوره یازدهم سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷