رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش ژئوتکنیک ) دوره نهم سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵

رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش ژئوتکنیک ) دوره هفتم سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵

رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش ژئوتکنیک ) دوره ششم سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش ژئوتکنیک ) دوره پنجم سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱