رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش سازه) دوره هفتم سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۳

رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش سازه) دوره پنجم سال تحصیلی ۱۳۸۲-۱۳۸۱