رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش سازه) دوره چهارم سال تحصیلی ۱۳۸۱-۱۳۸۰

رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش ژئوتکنیک ) دوره اول سال تحصیلی ۷۶-۱۳۷۵

رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش ژئوتکنیک ) دوره چهارم سال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰