مسابقات سراسری

برپایی کارگاه آموزشی یک روزه “شناسایی نیازهای مشترک دانش‌آموزان ناشنوا؛ قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله “