نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹، اردکان فارس

نقشه های لرزش زمین برای زمین لرزه ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۹ هجری شمسی، هرمزگان