نقشه لرزش زمین، زمین لرزه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، شیراز

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، بشاگرد

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، مرند- تسوج

ارایه گزارش شناسایی زمینلرزه ۲۰-۱-۹۲ شُنبه، استان بوشهر ، یکشنبه ۱-۲-۹۲ ساعت ۱۳:۳۰

نقشه های لرزش نقشه لرزش زمین، زمین لرزه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، سراوان

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ هجری شمسی، کازرون

مشخصات ایستگاهها