برنامه زمانبندی پنجمین دوره آموزشی – تخصصی «روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها» ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲

برنامه زمانبندی پنجمین دوره آموزشی – تخصصی «زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری»

پنجمین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها

برنامه زمانبندی چهارمین دوره آموزشی – تخصصی «روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها» ۱۹ و ۲۰ بهمن‌ماه۱۳۹۲

پنجمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری” دراسفند ماه ۹۲ برگزار می شود