دوره آموزشی- تخصصی ” کاهش خطرپذیری محیط‌های شهری در برابر زلزله “