بیست و هشتم شهریور – نوزده سپتامبر- سی امین سالروز زلزله ۱۹۸۵ میچوآکان مکزیک با بزرگای ۸٫۰