سومین ایستگاه دائمی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه در سال جاری به بهره برداری رسید

گزارش زمین لرزه های چندگانۀ خرداد تا تیر ۱۳۹۹ بیرم، استان فارس (ویرایش ۲)

گزارش زمین‌لرزه‌ ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹ با بزرگای۵/۲ (mb)، شهرستان رامیان- استان گلستان (ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹ با بزرگای۵/۲ در مقیاس امواج پیکری(mb)، شهرستان رامیان- استان گلستان (ویرایش۱)

ایستگاه لرزه نگاری باند پهن علی آباد کتول راه اندازی شد

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹، بخش بیرم شهرستان لارستان- استان فارس (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۷ خردادماه ۱۳۹۹، دماوند استان تهران (ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۷ خردادماه ۱۳۹۹، شمال دماوند –آبعلی استان تهران با بزرگای محلی ۴ (ویرایش۱)