بزرگترین آزمایش ساختمان‌های بتنی در کشور تحت بارهای زلزله انجام شد.