زمین‌لرزه ۱۸ آوریل ۱۹۰۶ (۲۹ فروردین ۱۲۸۵) سان‌فرانسیسکو

زمین‌لرزه ۲۷ فروردین ۱۳۹۲ (۱۶ آوریل ۲۰۱۳) سراوان، سیستان و بلوچستان

زمین‌لرزه ۱۰ شهریور ۱۳۴۱ (۱ سپتامبر ۱۹۶۲) بوئین زهرا