زمین‌لرزه ۱۴ تیر ۱۲۵۹ ( ۴ ژوئیه ۱۸۸۰) گرّوس تخت سلیمان

زمین لرزه ۱۱ تیر ۱۳۳۶ ( ۲ ژوئیه ۱۹۵۷) سنگچال (بندپی) مازندران

زمین‌لرزه ۴ تیر ۱۲۰۳ (۲۵ ژوئن ۱۸۲۴) شمال باختر شیراز

زمین‌لرزه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ (۲۰ ژوئن ۱۹۹۰) رودبار- منجیل