گزارش فوج زمین لرزه های دی و بهمن ۹۰، شهرهای اراک و آشتیان