گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۱‌، باختر خوی، استان آذربایجان غربی با بزرگای محلی ۵/۹ (ویرایش ۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱‌، باختر خوی، استان آذربایجان غربی با بزرگای محلی ۵/۶ (ویرایش ۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۱‌، جنوب خاوری خوی، استان آذربایجان غربی با بزرگای محلی ۵/۶ (ویرایش ۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۱‌، جنوب خاوری خوی، استان آذربایجان غربی با بزرگای محلی ۵/۶ (ویرایش ۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۸ تیر‌ماه ۱۴۰۰‌، جنوب نقده استان آذربایجان غربی با بزرگای محلی ۴/۹ (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸، بخش قطورشهرستان خوی- استان آذربایجان غربی (ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸، بخش قطورشهرستان خوی- استان آذربایجان غربی (ویرایش۱)