گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۷ تیر‌ماه ۱۴۰۰‌، شمال باختری خشت، استان فارس با بزرگای محلی ۵/۵ (ویرایش۱)

گزارش زمین لرزه های چندگانۀ خرداد تا تیر ۱۳۹۹ بیرم، استان فارس (ویرایش ۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های دو گانه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹، بخش بیرم شهرستان لارستان- استان فارس (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمینلرزه ۷ بهمن ۱۳۹۸ خانزنیان استان فارس

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷، رویدر هرمزگان

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹، اردکان فارس

نقشه لرزش زمین، زمین لرزه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، شیراز

گزارش زمین لرزه های دی ماه ۱۳۸۹، اردکان- نورآباد(ممسنی)، استان فارس

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ هجری شمسی، کازرون