گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۰۲/۲۱، گوهران بشاگرد- استان هرمزگان

نقشه های لرزش زمین برای زمین لرزه ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۹ هجری شمسی، هرمزگان

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۸۸/۴/۳۱ باختر بندر سوزا، جزیره قشم، خلیج فارس

گزارش زمین لرزه ۱۳۸۷/۸/۴ شمال باختری بندر کنگ –بندر لنگه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۳۸۵/۳/۱۳ باختر جزیره قشم (خلیج فارس)

گزارش زمین لرزه ۸۴/۱۰/۷ جنوب خاوری حاجی آباد هرمزگان