گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد اول :جنبه های زلزله شناسی

گزارش فوج زمین‌لرزه‌های ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۶، سومار استان کرمانشاه (ویرایش۱)

گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای گشتاوری ۷/۳ (ویرایش چهارم)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای گشتاوری ۷/۳ (ویرایش سوم)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶، سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش دوم)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶، ازگله استان کرمانشاه