گزارش فوری لرزه خیزی جیرفت: فوج های زمینلرزه در مهر ماه و آبان ماه ۱۳۸۳

زمین لرزه‌های چهارشنبه ۸۳/۷/۱۵ تا شنبه ۸۳/۷/۲۵ منطقه جیرفت، راور و کوهبنان در جنوب شرقی ایران