گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۸ خواف (سنگان)- با بزرگای گشتاوری ۵٫۵

گزارش مقدماتی سازه ای از زلزله با بزرگای ۶ دوقلعه شهرستان فریمان، خراسان رضوی ۱۳۹۶/۱/۱۶

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶، سفیدسنگ- فریمان