گزارش مقدماتی سازه ای از زلزله با بزرگای ۶ دوقلعه شهرستان فریمان، خراسان رضوی ۱۳۹۶/۱/۱۶

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶، سفیدسنگ- فریمان