نقشه های لرزش نقشه لرزش زمین، زمین لرزه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، سراوان

گزارش مقدماتی زمین لرزه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲، شمال باختری سراوان