گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶، ملارد استان تهران

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶، ملارد استان تهران (ویرایش ۲)

گزارش زمین لرزه ۳ شهریورماه ۱۳۹۴، جنوب باختری فیروز کوه با بزرگای محلی ۴/۶

گزارش مقدماتی زمین‌ لرزه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۴، جواد آباد ورامین (ML=4/1)

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۸۶/۶/۳ جنوب خاوری ورامین

گزارش زمین‌ لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۸۵ هجری‌شمسی شمال رودهن، استان تهران