گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰‌، شمال بومهن استان تهران با بزرگای محلی ۴/۱

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۷ خردادماه ۱۳۹۹، دماوند استان تهران (ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۷ خردادماه ۱۳۹۹، شمال دماوند –آبعلی استان تهران با بزرگای محلی ۴ (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، شمال دماوند – استان تهران با بزرگای محلی ۵/۱ (ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، شمال دماوند – استان تهران با بزرگای محلی ۵/۱ (ویرایش۱)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶، ملارد استان تهران

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶، ملارد استان تهران (ویرایش ۲)

گزارش زمین لرزه ۳ شهریورماه ۱۳۹۴، جنوب باختری فیروز کوه با بزرگای محلی ۴/۶

گزارش مقدماتی زمین‌ لرزه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۴، جواد آباد ورامین (ML=4/1)