اثر زمین لرزه ۲۷ فوریه ۲۰۱۰ شیلی در کوتاه شدگی طول روزها

گزارش زمین لرزه بیست و سوم دی ۱۳۸۸(دوازدهم ژانویه ۲۰۱۰) هائیتی

گزارش زمین لرزه هشتم مهر ۱۳۸۸ (سی ام سپتامبر ۲۰۰۹) جنوب سوماترا، اندونزی

گزارش زمین لرزه هفتم مهر ۱۳۸۸(بیست ونهم سپتامبر ۲۰۰۹) جزایر ساموا، اقیانوس آرام

گزارش زمین لرزه یازدهم شهریور ۱۳۸۸ (دوم سپتامبر ۲۰۰۹)، جاوه اندونزی

گزارش زمین لرزه ۶ شهریور ۱۳۸۸(۷ رمضان ۱۴۳۰ ه.ق.) ، بدر- مدینه منوره، عربستان

گزارش زمین لرزه هفتم خرداد ۱۳۸۸(۲۸ مه ۲۰۰۹) ساحل هندوراس

گزارش زمین لرزه ۲۸ فروردین ۱۳۸۸(هفدهم آوریل ۲۰۰۹) ، جلال آباد- ننگرهار، افغانستان

گزارش زمین لرزه هفدهم فروردین ۱۳۸۸(ششم آوریل ۲۰۰۹) ، آکوئیلا-ایتالیا