گزارش زمین لرزه۲۰۰۷/۹/۱۲ میلادی جنوب سوماترا اندونزی،Mw=8/4

گزارش زمین لرزه ۱۵ اوت ۲۰۰۷ میلادی، ساحل مرکزی پرو