گزارش زمین لرزه ۲۸ فروردین ۱۳۸۸(هفدهم آوریل ۲۰۰۹) ، جلال آباد- ننگرهار، افغانستان

گزارش زمین لرزه هفدهم فروردین ۱۳۸۸(ششم آوریل ۲۰۰۹) ، آکوئیلا-ایتالیا

گزارش زمین لرزه۲۰۰۷/۹/۱۲ میلادی جنوب سوماترا اندونزی،Mw=8/4

گزارش زمین لرزه ۱۵ اوت ۲۰۰۷ میلادی، ساحل مرکزی پرو