گزارش زمین لرزه هفتم مهر ۱۳۸۸(بیست ونهم سپتامبر ۲۰۰۹) جزایر ساموا، اقیانوس آرام

گزارش زمین لرزه یازدهم شهریور ۱۳۸۸ (دوم سپتامبر ۲۰۰۹)، جاوه اندونزی

گزارش زمین لرزه ۶ شهریور ۱۳۸۸(۷ رمضان ۱۴۳۰ ه.ق.) ، بدر- مدینه منوره، عربستان

گزارش زمین لرزه هفتم خرداد ۱۳۸۸(۲۸ مه ۲۰۰۹) ساحل هندوراس

گزارش زمین لرزه ۲۸ فروردین ۱۳۸۸(هفدهم آوریل ۲۰۰۹) ، جلال آباد- ننگرهار، افغانستان

گزارش زمین لرزه هفدهم فروردین ۱۳۸۸(ششم آوریل ۲۰۰۹) ، آکوئیلا-ایتالیا

گزارش زمین لرزه۲۰۰۷/۹/۱۲ میلادی جنوب سوماترا اندونزی،Mw=8/4

گزارش زمین لرزه ۱۵ اوت ۲۰۰۷ میلادی، ساحل مرکزی پرو