مطالعه آزمایشگاهی تعیین مشخصات مودی سازه‌ها تنها با استفاده از پاسخ‌های دینامیکی به کمک روش تجزیه تنسورها

مطالعه آزمایشگاهی بررسی عملکرد لرزه ای مخازن جداسازی لرزه ای شده با استفاده از تیغه های میراگر

مطالعات آزمایشگاهی بر روی یک میراگر ویسکوز غیرخطی کنترل‌پذیر برای سازه‌های جداسازی شده‌ی پایه در حوزه‌ی نزدیک

تقویت برشی اتصال کناری تیر- ستون بتن مسلح سه بعدی با استفاده از پلیمرهای مسلح به الیاف شیشه دوجهته و مهار مکانیکی

مقاوم سازی قاب بتنی میانپر با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری (FRP)

مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله

مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزهای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران

مطالعات آزمایشگاهی برای توسعه محنی ظرفیت در دیوارهای آجری کلافدار