مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری

ارائه یک سیستم ترکیبی به منظور عملکرد دو سطحی در قاب های فولادی

بهبود روش های فولادگذاری در دیوارهای برشی بتنی بازشودارجهت افزایش جذب انرژی در آنها

بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح تحت اثر متغیرهای مقاومت و توزیع میلگردها