هیات ممیزه

هیات ها و شوراها

وظایف پژوهشگاه

تاریخچه

اتحادیه همکاری یونسکو / سازمان توسعه ملل متحد / استراتژی بین‌المللی کاهش سوانح سازمان ملل متحد با پژوهشگاه برای کاهش خطر پذیری

امید بهار

اعضای پژوهشکده