وضعیت شما در هنگام وقوع زلزله
تجربه شما از زلزله:
لطفا صبر کنید