زمینلرزه ۸۳/۱۰/۲۱ آق قلا گرگان با بزرگای ۵/۶

براساس تحلیل لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاههای باند پهن شبکه لرزه‌نگاری، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، زمین‌لرزه زیر بوقوع پیوست: شکل موج شکل موج زمین‌لرزه ادامه …

زمین لرزه ۱۷ مهر ماه ۱۳۸۳ منطقه آق قلعه (گرگان)

براساس تحلیل لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاههای باند پهن شبکه لرزه‌نگاری، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، زمین‌لرزه زیر بوقوع پیوست: زمان وقوع زلزله: ساعت ۱:۱۶به ادامه …