کاربرد FRP در مقاوم سازی عضو خمشی

کاربرد FRP در مقاوم سازی عضو خمشی

مجری پروژه:
فریبرز ناطقی الهی

همکار:
شهرام ملکی

چکیده

در دهه ۸۰ میلادی، پژوهشگرانی برای اولین بار در اروپا، آمریکا و سپس ژاپن، چسبانیدن کامپوزیت ها به بتن و سقف را
آزمایش کردند . نتایج مثبت این آزمایشها، جامعه علمی را تشویق کرد تا ستونها و سایر قسمتهای سازه را نیز با کامپوزیت ها
پوشش و مورد مطالعه قرار د هند. امروزه بسیاری از سازه های موجود در نقاط مختلف دنیا با استفاده از این مواد مقاوم سازی
میشوند و استفاده محتاطانه از این مواد، انتخابی مناسب برای مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله به عنوان یک روش
جایگزین در برابر روشهای کلاسیک قلمداد می گردد. از نحوه استفاده کامپوزیتها، صدها مقاله تحقیقی از بهترین دانشگاههای
دنیا منتشر شده که از استفاده از کامپوزیت ها در سازه ها به عنوان روشی مناسب پشتیبانی می کند؛ از این رو، در این مجموعه
مقدمهای بر استفاده از کامپوزیت ها در اختیار علاقه مندان به این روش مقاوم سازی سازه های موجود قرار گرفته است . مسلماً در
دنیا کارهای زیادی بر روی این روشها در حال انجام است؛ لیکن این مقدار مطالعات اولیه نیز حاکی از مثبت بودن این روش در
پارهای از مسائل مقاومسازی میباشد.
FRP ارائه شده، استفاده از (Fiber Reinforced Polymer) در این مجموعه مبانی علمی استفاده از کامپوزیتهای پلیمری
در اعضا و خمش و برش آنها در مقاوم سازی مورد توجه قرار گرفته، روابط موجود بسط داده شده و برخی از نتایج تحلیلی
و آزمایشگاهی مد نظر در طراحی مورد بحث قرارگرفته است . در نهایت، روش استفاده در اعضای خمشی به صورت یک
به صورت محافظه کارانه توصیه می شود تا نتایج FRP روش جایگزین روشهای کلاسیک تجزیه و تحلیل شده است . استفاده از
قویتری از عملکرد آنها در ماههای مختلف سال و شرایط مختلف آب و هوایی حاصل شود.

واژههای کلیدی
مقاومت مرزی، مقاوم‌سازی خمشی تیرها، مدلسازی. ،FRP کامپوزیتهای

Use of FRP in Bending Elements

Authors: Fariborz Nateghi Elahi, Shahram Malaki

Abstract

Since 80’s many countries in USA, Europe and Japan has used FRP for retrofitting their Structures. Many research papers are now available on the subject however a collection of them in Farsi is now gathered in this report.
This report explains the use of FRP in bending members in RIC Structures. In this report, a brief review of literatures on the subject and also guations and formulas are given. Some experimental and analytical results of researchers are also provided. Finally way of the applying this composite material as an alternate solution the classical methods of retrofitting is offered.

Keywords:

Bending members, RIC structures, FRP, Composites