بخش GISدر سال ۱۳۷۸ در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تشکیل گردیده و به عنوان یک ابزار خدمات مهندسی جهت تحلیل و آنالیز اطلاعات در پروژههای تحقیقات ملی و ارتباط با صنعت پژوهشکده های مختلف استفاده میگردد.

لیست نرم افزارهای مورد استفاده :

 • ArcGIS10
 • Envi
 • Global mapper
 • PCI Geomatica 10
 • ArcView 3.31
 • Google Earth
 • Arc/Info و ۷٫۱ Pc Arc/Info 3.5.1
 • Ilwis
 • AutoCAD Map 2011
 • Surfer10
 • TatukGIS Calculator