صفحات:1 2 95آرشیو

آخرین زمین لرزه ها
زمان:2022-12-06 02:18:06 بزرگا:3.2
موقعیت: Khoozestan Province, 26 km -West of Shadegan