صفحات:1 2 6آرشیو
آخرین زمین لرزه ها
زمان:2022-01-24 02:48:03 بزرگا:4.4
موقعیت: Azarbaijan Sharghi Province, 7 km of Tabriz