آزمایشهای سه محوری سیکلی و ستون تشدید بر روی نمونه های میدان نفتی یادآوران