آزمایش ارتعاش محیطی و پردازش نگاشتهای ثبت شده در محل ساختمان جدید الاحداث پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی