امکان سنجی ایجاد سیستم پایش منطقه ­ای زلزله و سامانه ارزیابی سریع صدمات و خسارات در غرب و مرکز آسیا