انجام آزمایشهای استاتیکی و دینامیکی اجزاء و اتصالات مربوط به سازه های پیش ساخته