انجام اندازه گیری امواج لرزه ای و ارتعاشات محیطی در ساختمانهای عالی قاپو، سی و سه پل و ساختمان مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا