انجام تحقیقات درخصوص چگونگی ایمن سازی فنی ایستگاههای آتش نشانی تهران در مقابل زلزله بر حسب آئین نامه ۲۸۰۰