انجام تست میز لرزه جهت بررسی عملکرد یک نمونه شیر بومی سازی شده قطع و وصل اضطراری