انجام خدمات مشاوره ژئوفیزیک جهت مطالعات لرزه نگاری درون چاهی نیروگاه دارخوین