انجام خدمات مطالعه کیفی آسیب پذیری لرزه ای خطوط فاضلابرو با قطر ۱۰۰۰ میلیمتر و بالاتر شهر تهران