انجام مطالعات مربوط به پایش سلامت سازه ای پل طبیعت از طریق شناسایی مشخصات دینامیکی سازه و بروز رسانی مدل شبیه ساز رایانه ای پل متناسب با اندازه گیری های میدانی